Poradna

234 221 188

Jak se připravit na použití kontejneru

Při rekonstrukcích domů, likvidacích odpadu a dalších činnostech, k nimž potřebujete přistavit kontejner, je důležité pamatovat na:

Pokud budete nakládat kontejner na vlastním pozemku, většina těchto doporučení se vás netýká. V centru měst je ale využití kontejneru bez jejich zajištění takřka nemyslitelné, ale v ojedinělých případech proveditelné. Podívejme se na ně zblízka.

Ohlášení záboru veřejného prostranství a uhrazení vyměřeného poplatku

V případě, že kontejner neumístíte na vlastní ohraničený pozemek, ale na veřejně přístupné místo, máte povinnost obci ohlásit zábor veřejného prostranství a uhradit městskému úřadu příslušný poplatek. V Praze platí obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. Ta stanovuje povinnost ohlásit zábor veřejného prostranství na příslušném odboru městské části (např. Praha 2 – odbor dopravy, Praha 5 – odbor občanskosprávní, Praha 7 – odbor finanční, Praha 12 – odbor ekonomický).


Ohlášení se odevzdává na předepsaném tiskopise a musí obsahovat tyto údaje:

Fyzické osoby:

 • jméno
 • adresu
 • další identifikační údaje

Právnické osoby:

 • název firmy
 • sídlo či místo podnikání
 • identifikační údaje
 • jméno osoby pověřené jednáním
 • čísla všech účtů u poskytovatelů platebních služeb
  (souvisí-li zábor s podnikatelskou činností žadatele)

Fyzické i právnické osoby:

 • termín záboru
 • výměr m² zabíraného místa
 • způsob využití

...tyto údaje určující výši poplatku

Pozn.: Jednotlivé městské části mohou vyžadovat i další informace nebo dokumenty (situační nákres záboru, povolení od majitele pozemku, apod.).


Ohlášení je nutné podat 7 dní předem v případě záboru delšího než 6 dnů. Zábory kratší 6 dní pak nejméně 1 den předem.

Poplatek je splatný nejpozději v první den záboru. Jeho výše pro umístění zařízení k provádění stavebních úprav domů a přechodného skladování odpadu na území Prahy činí 10 Kč za každý započatý m² a den. Výjimky v ceně záboru jsou uvedeny v poznámce obecně závazné vyhlášky č. 22/2011 Sb. Některé části Prahy tuto částku, především pro stavební úpravy domů, i snižují. Využijete-li k umístění kontejneru vlastní pozemek nacházející se na veřejném prostranství, jste osvobozeni od platby poplatku, ale nikoliv od nahlášení záboru.

Získání povolení od majitele pozemku

Spolu s povolením od obce je důležité získat povolení od majitele pozemku a případně mu uhradit nájem. V případě, že v Praze plánujete umístit kontejner na chodník nebo vozovku, se obraťte na Technickou správu komunikací (formulář a seznam dalších potřebných dokumentů naleznete zde).

Zajištění dostatečného místa

Naše kontejnery zabírají sice plochu pouhých 6,46 m², ale především v centru Prahy s nedostatkem parkovacích míst radíme nepodcenit situaci a zajistit si zábor dostatečného prostoru. Budete jej potřebovat při vyložení a naložení kontejneru dodávkou. Ideální je potřebné místo rovnou zahrnout do záboru a celé ho ohraničit.

Časové rozvržení vyklízení odpadu

Doporučujeme, abyste nepřeceňovali své síly a proměnlivost počasí. Při ohlašování záboru si raději nechte dostatečnou časovou rezervu pro naložení kontejneru. Vyhnete se riziku pokuty za nelegální zábor při prodloužení úklidových či stavebních prací. Ve výjimečných případech lze nakládku provést bez oficiálního záboru v souladu s vyhláškou a předpisy městské části. Pro případné dotazy nás prosím kontaktujte.

Všechna povolení k dispozici pro případnou kontrolu

Při likvidaci odpadu mějte veškerá povolení po ruce. Předejdete nepříjemnostem a dohadování se s policií či veřejností. Tím, že zaberete parkovací místo, chodník či pozemek, kam se chodí venčit psi, veřejnost nepotěšíte. Zdlouhavé hledání potvrzení vás opět může zdržet od nakládání odpadu.

Zpět Objednat kontejner

Copyright 2013 Uklizenýdům.cz – Všechna práva vyhrazena Logo firmy MarketUP | Stránky vytvořila firmamapa stránek